>

Koryak Language and Culture

S.V. Golikov, Palana 2006

Aus der DVD "Koryak Songs and Dances: Coastal Koryaks, Karaginski district 2002-2006" (2007)